GOS Plaza Orta Mahallesi, Kaptan?derya Caddesi No:6/3 34880 Kartal/?stanbul
+90 216 377 06 53 info@goslojistik.com

Ynetmelik

KARAYOLU TA?IMA YNETMEL???NDE DE????KL?K

YAPILMASINA DA?R YNETMEL?K

MADDE 1 8/1/2018 tarihli ve 30295 say?l? Resm Gazetede yay?mlanan Karayolu Ta??ma Ynetmeli?inin 14 nc maddesinin birinci f?kras?na a?a??daki bent eklenmi? ve ayn? maddenin drdnc f?kras?n?n (b) bendinde yer alan %75 ibaresi %97 olarak de?i?tirilmi?tir.

e) Kamu kurumu/kurulu?u haricindekilere hizmet vermek zere A1 yetki belgesi almak iin ba?vuran gerek veya tzel ki?ilere yetki belgesi creti A1 yetki belgesi iin belirlenmi? gncel cretin 12 kat? olarak uygulan?r.

MADDE 2 Ayn? Ynetmeli?in 24 nc maddesinin;

a) Birinci f?kras?n?n (a) bendinin (1) numaral? alt bendinde yer alan 8 ibaresi kamu kurumlar? iin dzenleneceklerde 8 di?erlerinde 6 olarak de?i?tirilmi?tir.

b) Birinci f?kras?n?n (a) bendinin (4) numaral? alt bendinde yer alan 1.900 ibaresi imalat tarihinden sonra tadilat grmemi? olmas?, 2.900 olarak de?i?tirilmi? ve ayn? alt bentte yer alan 4 ibaresi 3 olarak de?i?tirilmi?tir.

c) ?kinci f?kras?n?n (m) bendinin (2) numaral? alt bendinde yer alan 1.900 ibaresi 2.900 olarak de?i?tirilmi?, ayn? bendin (3) numaral? alt bendindeki 6 ibaresi ?lk mracaatta 1 ya??ndan, faaliyeti boyunca da 3 olarak de?i?tirilmi? ve ayn? bende a?a??daki alt bent eklenmi?tir.

6) Kaydedilecek ta??tlar?n imalat tarihinden sonra tadilat grmemi? olmas?,

) nc f?kras?n?n (f) bendi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi? ve ayn? f?kran?n sonuna a?a??daki cmle eklenmi?tir.

f) Tescile ili?kin sahiplik, plaka, ?asi numaras? ve ta??t cinsi bilgilerinden herhangi birisi de?i?enler ile usulsz tadilat grm? veya bu Ynetmelik kapsam?nda tadilat? kabul edilmeyen ta??tlar,

Bu f?kran?n (b), (c), (), (g), (h) ve (?) bentlerine istinaden d?len ta??tlar, d?lmesini gerektiren eksikli?in giderilmesi ve (f) bendinde belirtilen hususlar?n de?i?medi?inin anla??lmas? halinde, eksikli?in giderildi?i tarihi takip eden gnden itibaren yetki belgesi eki ta??t belgesine herhangi bir i?leme gerek kalmaks?z?n cretsiz olarak yeniden eklenerek ta??t kart? dzenlenir.

MADDE 3 Ayn? Ynetmeli?in 25 inci maddesinin alt?nc? f?kras?n?n ba??na Bu maddenin birinci f?kras?n?n () bendinde belirtilen K2 yetki belgesi sahipleri iin tan?nm?? hak sakl? kalmak zere, szle?meli ta??t kullan?m imkan? verilmi? di?er ibaresi eklenmi?tir.

MADDE 4 Ayn? Ynetmeli?in 34 nc maddesinin ikinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

(2) Birinci f?kran?n;

a) (a) bendine ayk?r? hareket edenlere Kanunun 26 nc? maddesinin birinci f?kras?n?n (l) bendinde,

b) (b), (c), () ve/veya (e) bendine ayk?r? hareket edenlere Kanunun 26 nc? maddesinin birinci f?kras?n?n (e) bendinde, belirtilen miktarda idari para cezas? uygulan?r.

MADDE 5 Ayn? Ynetmeli?in 38 inci maddesinin alt?nc? f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

(6) A?? karneli kedi, kpek (tehlike arz edenler hari) ve ku? (saka, muhabbet ku?u veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, zel kafesleri kilitli olmak ?art?yla bagaj ta??maya mahsus blmn d???nda hayvan sahibi yolcunun kuca??nda veya oturdu?u koltu?un nnde de ta??nabilir. Gerekli hallerde, yolcu al?nmaks?z?n evcil hayvanlar?n ta??t?n iinde ta??nabilece?i zel sefer dzenlenebilir. Bu f?kraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

MADDE 6 Ayn? Ynetmeli?in 40 ?nc? maddesinin alt?nc? f?kras?nda yer alan e?yan?n kabul edildi?i ibaresi ta??man?n yap?laca?? ta??t?n hareket etti?i olarak de?i?tirilmi?tir.

MADDE 7 Ayn? Ynetmeli?in 43 nc maddesinin nc f?kras?nda yer alan kargonun/gnderinin kabul edildi?i saatten, en ge 1 ibaresi ta??man?n yap?laca?? ta??t?n hareket etti?i saatten, en ge 6 olarak de?i?tirilmi?tir.

MADDE 8 Ayn? Ynetmeli?in 58 inci maddesinin birinci f?kras?n?n (a) bendine a?a??daki alt bent eklenmi?tir.

6) Tarifeli olarak A1 yetki belgesi olanlara, ta??ma hatt?/gzergah?nda ayn? il s?n?rlar? ierisinde kalk??/var?? yeri hari ?ube veya acenteye kay?t izni verilmez.

MADDE 9 Ayn? Ynetmeli?in 69 uncu maddesinin sekizinci f?kras?na a?a??daki bent eklenmi?tir.

c) Ta??tta grevli personel bilgisinin hi bildirilmemesi veya eksik/yanl?? bildirilmesi halinde, her sefer iin 10 uyarma,

MADDE 10 Ayn? Ynetmeli?in geici 2 nci maddesinin birinci f?kras?n?n (b) bendinde yer alan 13 nc maddenin birinci f?kras?n?n () bendinin (3) numaral? alt bendi, 24 nc maddenin ikinci f?kras?n?n (l) bendiyle belirlenen kamera ve kay?t cihaz?, 38 inci maddenin birinci f?kras?nda belirlenen bagaj bilgilerinin elektronik olarak e?le?tirilmesi, 40 ?nc? maddesinin alt?nc? ve onnc f?kralar?, 43 nc maddesinin nc ve drdnc f?kralar? ile 44 nc maddenin alt?nc? ve yedinci f?kralar?nda ibaresi 43 nc maddesinin drdnc f?kras? ile 44 nc maddesinin yedinci f?kras?nda olarak de?i?tirilmi? ve ayn? f?kraya a?a??daki bentler eklenmi?tir.

) 13 nc maddenin birinci f?kras?n?n () bendinin (3) numaral? alt bendi, 24 nc maddesinin ikinci f?kras?n?n (l) bendi, 38 inci maddesinin birinci f?kras? ile 40 ?nc? maddesinin on nc f?kras?nda belirtilen hkmlere uyma zorunlulu?u, 1/1/2024 tarihine kadar,

d) 40 ?nc? maddesinin alt?nc? f?kras?, 43 nc maddesinin nc f?kras? ile 44 nc maddesinin alt?nc? f?kras?nda belirtilen hkmlere uyma zorunlulu?u, 1/1/2021 tarihine kadar,

e) 40 ?nc? maddesinin otuz birinci f?kras?nda belirtilen hkmlere, uluslararas? ta??ma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2021 tarihine kadar, yurt ii ta??ma yapan yetki belgesi sahipleri 1/1/2024 tarihine kadar,

MADDE 11 Ayn? Ynetmeli?in geici 3 nc maddesinin drdnc f?kras?nda yer alan olup bunlardan iptal edilen ve/veya halen tarifesiz olarak faaliyet gsteren firmalar, ibaresi olanlardan; yetki belgesi iptal edilen veya ayn? durumda olup yetki belgesi iptal edilmemi? olan ancak tarifeli yetki belgesi tarifesiz yetki belgesiyle de?i?tirilenlere, olarak de?i?tirilmi?, ayn? f?krada yer alan 31/12/2021 ibaresi 1/1/2024 olarak de?i?tirilmi? ve ayn? maddeye a?a??daki f?kralar eklenmi?tir.

(6) 1/1/2024 tarihine kadar olmak zere, 24 nc maddenin ikinci f?kras?n?n (m) bendinin;

a) (4) numaral? alt bendi Belgede kay?tl? zmal otobs say?s?n?n 1/4nden fazla olmamas? ?eklinde,

b) (5) numaral? alt bendi Kaydedilecek ta??t say?s?n?n 5 adedi gememesi ?eklinde, uygulan?r.

(7) 24 nc maddenin birinci f?kras?n?n (a) bendinin (4) numaral? alt bendinde ve ayn? maddenin ikinci f?kras?n?n (m) bendinin (2) numaral? alt bendinde yer alan 2.900 cm3 motor hacminden az olmama ?art?, 1/1/2024 tarihine kadar olmak zere 2.550 cm3 motor hacminden az olmama ?eklinde uygulan?r.

(8) 24 nc maddenin birinci f?kras?n?n (a) bendinin (1) numaral? alt bendinde yer alan ta??t ya? ?art?, kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek zere A1 yetki belgesi alanlar?n mevcut yetki belgesi eki ta??t belgesinde bu f?kran?n yrrl?e girdi?i tarihten nce kay?tl? bulunan ta??tlar iin 8 olarak uygulan?r.

MADDE 12 Ayn? Ynetmeli?in geici 5 inci maddesinin ikinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi? ve ayn? maddeye a?a??daki f?kra eklenmi?tir.

(2) Geici 3 nc maddenin drdnc f?kras? kapsam?nda A1 yetki belgesi alanlar ile 1/1/2019 tarihinden nce kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek zere A1 yetki belgesi alanlar?n, yetki belgesi eki ta??t belgelerine ilave edilecek ta??tlar?yla ilgili olarak, 1/1/2024 tarihine kadar uygulanmak zere, 24 nc maddenin birinci f?kras?n?n (a) bendinin;

a) (1) numaral? alt bendindeki hkmler sakl? kalmak zere, ta??t kart? biti? sresi en fazla 1/1/2024 olarak dzenlenir.

b) (2) numaral? alt bendinde belirlenen 10 adet otomobil ?art? 20 adet olarak uygulan?r.

c) (4) numaral? alt bendinde belirlenen motor silindir hacmi ?art?na bak?lmaz.

(3) Kamu kurumu/kurulu?lar?na hizmet vermek zere dzenlenmi? olanlar hari tarifesiz olarak ta??mac?l?k yapmak zere A1 yetki belgesi sahiplerinin, 15/11/2019 tarihinden sonra ve bu f?kran?n yay?m? tarihinden nce tescil edilmi? olan 1.900 cm3 ve zeri motor gcne sahip otomobilleri bu Ynetmelikle belirlenmi? muafiyetler, s?n?rlamalar ve k?s?tlamalar gz nnde bulundurularak 1/2/2020 tarihine kadar yetki belgesi eki ta??t belgesine kay?t edilir.

MADDE 13 Ayn? Ynetmeli?in geici 9 uncu maddesi yrrlkten kald?r?lm??t?r.

MADDE 14 Ayn? Ynetmeli?in Ek-1inde yer alan cret Tablosundaki;

a) A1 simgesinin bulundu?u sat?rdaki tarifesiz ibaresi yrrlkten kald?r?lm??t?r.

b) B1 simgesinin bulundu?u sat?rdaki 60.000 ibaresi 250.000 olarak de?i?tirilmi?tir.

c) B2 simgesinin bulundu?u sat?rdaki 25.000 ibaresi 180.000 olarak de?i?tirilmi?tir.

) D1 simgesinin bulundu?u sat?rdaki 30.000 ibaresi 200.000 olarak de?i?tirilmi?tir.

d) D2 simgesinin bulundu?u sat?rdaki 15.000 ibaresi 165.000 olarak de?i?tirilmi?tir.

MADDE 15 Bu Ynetmelik yay?m? tarihinde yrrl?e girer.

MADDE 16 Bu Ynetmelik hkmlerini Ula?t?rma ve Altyap? Bakan? yrtr.